Интернационал

Интернационал


Туруй, бары дойду кырыыстаах
Аччык кулуг дьон аймаҕа!
Өйдөөх санаабыт са галанна,
Өлөр өскө тэрилиннэ.
Аан дойду албыннаах олоҕун
Алдьатар алгыстаах үлэ
Саҥа саргытын салайаммыт
Бары барбах бастаан туруо.
  Дьиҥ бубаар кыргыһыыбыт
  Бүгэр дохсун бэрдэ,
  Интернационаллыын
  Бар дьон сайдан туруо.
Таҥараттан, саартан, талбатган
Көҥүл сордоох дьоҥҥо кэлбэт,
Көҥүл дьоллоох сырдык соргутун
Бэйэбит эрэ булуохпуг.
Батталлаах олоҕу барыырга,
Бар дьон дьолун тутарга,
Кытаатан кыһаҕа кьтардан
Итии тимири балталааҥ.
  Дьиҥ бубаар кыргыһыыбыт
  Бүгэр дохсун бэрдэ,
  Интернационаллыын
  Бар дьон сайдан туруо.
Аан дойду бары баар сирдэрин
Алгыстаах үлэ сэриитэ
Соҕотоҕун эрэ бас билэр
Соргулаах улуу сокуоннаах.
Хаһан баайдаах палач дьоллорун
Сүллэр этиҥ эттэҕинэ,
Син биир биһи корор күммүт
Биһиэхэ костон күндээриэ.
  Дьиҥ бубаар кыргыһыыбыт
  Бүгэр дохсун бэрдэ,
  Интернационаллыын
  Бар дьон сайдан туруо.

Turuy, barı doydu kırııstaah
Aççık kulug con aymağa!
Öydööh sanaabıt sa galanna,
Ölör öskö terilinne.
Aan doydu albınnaah oloğun
Alcatar algıstaah üle
Saña sargıtın salayammıt
Barı barbah bastaan turuo.
  Ciñ bubaar kırgıhııbıt
  Büger dohsun berde,
  İnternatsionallıın
  Bar con saydan turuo.
Tañarattan, saartan, talbatgan
Köñül sordooh coñño kelbet,
Köñül collooh sırdık sorgutun
Beyebit ere buluohpug.
Battallaah oloğu barıırga,
Bar con colun tutarga,
Kıtaatan kıhağa ktardan
İtii timiri baltalaañ.
  Ciñ bubaar kırgıhııbıt
  Büger dohsun berde,
  İnternatsionallıın
  Bar con saydan turuo.
Aan doydu barı baar sirderin
Algıstaah üle seriite
Soğotoğun ere bas biler
Sorgulaah uluu sokuonnaah.
Hahan baaydaah palaç collorun
Süller etiñ etteğine,
Sin biir bihi koror kümmüt
Bihiehe koston kündeerie.
  Ciñ bubaar kırgıhııbıt
  Büger dohsun berde,
  İnternatsionallıın
  Bar con saydan turuo.

Turuj, ʙarь dojdu kьrььstaaq
Accьk kulug çon ajmaƣa!
Ɵjdɵɵq sanaaʙьt sa galanna,
Ɵlɵr ɵskɵ terilinne.
Aan dojdu alʙьnnaaq oloƣun
Alçatar algьstaaq yle
Saꞑa sargьtьn salajammьt
Barь ʙarʙaq ʙastaan turuo.
  Çiꞑ ʙuʙaar kьrgьhььʙьt
  Byger doqsun ʙerde,
  Internatsionallььn
  Bar çon sajdan turuo.
Taꞑarattan, saartan, talʙatgan
Kɵꞑyl sordooq çoꞑꞑo kelʙet,
Kɵꞑyl çollooq sьrdьk sorgutun
Beyeʙit ere ʙuluoqpug.
Battallaaq oloƣu ʙarььrga,
Bar çon çolun tutarga
Kьtaatan kьhaƣa ktardan
Itii timiri ʙaltalaaꞑ.
  Çiꞑ ʙuʙaar kьrgьhььʙьt
  Byger doqsun ʙerde,
  Internatsionallььn
  Bar çon sajdan turuo.
Aan dojdu ʙarь ʙaar sirderin
Algьstaaq yle seriite
Soƣotoƣun ere ʙas ʙiller
Sorgulaaq uluu sokuonnaaq.
Qahan ʙaajdaaq palac çollorun
Syller etiꞑ etteƣine,
Sin ʙiir ʙihi koror kymmyt
Bihieqe koston kyndeerie.
  Çiꞑ ʙuʙaar kьrgьhььʙьt
  Byger doqsun ʙerde,
  Internatsionallььn
  Bar çon sajdan turuo.


1921